O nás

Vítáme Vás v Městských lesích Příbram s.r.o. , které naše společnost spravuje. Městské lesy Příbram s.r.o. je společnost, založená městem Příbram za účelem obhospodařování území 1250 ha lesů. Vlastníkem společnosti je město Příbram  a společnost je svým hospodařením zodpovědná zakladateli tj. Radě města Příbram.  Spravujeme veškerý majetek v uvedené rozloze a hospodaříme na lesních porostech, polích, loukách, rybnících a dalších plochách.

Cílem naší práce je uchovat lesy i pro další generace, aby byly potěšením a přínosem pro všechny návštěvníky.

Kde je naše působiště?

mapka

Struktura společnosti

Název společnosti: Městské lesy Příbram s.r.o.
Sídlo společnosti: Podlesí č. 1, 261 01 Příbram
Zakladatel: Zakladatel společnosti a její jediný společník je město Příbram, IČ 00243132 se sídlem Příbram I, Tyršova 108, PSČ 261 01
Identifikační číslo: 26505720
Vznik, doba činnosti společnosti: 7. února 2002, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86442
Předmět podnikání a předmět  činnosti: Zakladatelská listina obchodní společnosti Městských lesů Příbram s. r. o.
Jednatel společnosti: Ing. František Chytka
Ekonomka společnosti:  Anna Dvořáková
 Polesný:
 Účetní, sekretářka:  Dagmar Pitrová

Novodobá historie

Město Příbram se podle zákona č. 172/1991 Sb. stalo opět vlastníkem nemovitostí, mezi jinými lesního majetku a s tím spojených hájoven, rybníků, zemědělské půdy a statku. Městské lesy Příbram, příspěvková organizace vznikla  1. 1. 1993. V roce 2002 se zrušila příspěvková organizace a 7. února 2002 vznikla společnost s ručením omezeným – Městské lesy Příbram s.r.o., která obhospodařuje lesy města Příbrami dodnes.

Lesní úsek

Správa lesů má jeden lesnický úsek a polesný je řízen lesní správou, která zajišťuje celý chod společnosti. Lesní majetek je roztříštěn kolem celého města a spadá do 13 katastrálních území. Městské lesy Příbram jsou rozděleny  korytem Litavky na dvě pěstební oblasti a to Brdská vrchovina a Středočeská pahorkatina.

Principy lesního hospodaření

Naší základní činnosti je odborné hospodaření v lesích na principu přírodě blízkého hospodaření. Při zachování produkce dřevní hmoty se zvyšuje význam ostatních funkcí lesa. Upouští se od velkoplošného holosečného hospodaření, mění se dřevinná  skladba ve prospěch dřevin původních a zvyšuje se podíl přirozené obnovy lesa. Těžba dřeva a následný prodej této obnovitelné suroviny umožňuje financování lesních činností, souvisejících s obnovou a pěstováním lesa, ale i jeho dalších funkcí. Celkový roční přírůst na lesních porostech je vyšší než prováděná těžba a zásoby dřevní hmoty se zvyšují. S tím je spojen i žádoucí přírůst biomasy, která je velmi důležitou složkou životního prostředí.

Mimoprodukční funkce lesa

Velký význam má pro společnost rekreační funkce lesa. Je možný volný vstup návštěvníků do všech koutů lesa. Pro návštěvníky jsou připraveny obůrky s lesní zvěří (prase divoké, muflon, daněk skvrnitý). Na  západní části městských lesů jsme vstupní bránou do Brdské vrchoviny. Z východní části městských lesů se návštěvník dostane do Středočeské pahorkatiny.

20150429_075252

Související činnosti

Na hospodaření společnosti navazuje řada jiných činností, souvisejících s lesem a lesnictvím. Ať je to péče o rybníky, louky a zemědělskou půdu ve správě společnosti, nebo údržba, opravy hájoven a provozních budov, opravy a údržba lesních cest, a v neposlední řadě myslivecké hospodaření ve spravovaných honitbách. Společnost dále nabízí k prodeji štípané palivové dřevo ve svém skladě v areálu ČOV Příbram.